BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 5, điều 21 Luật BHXH thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động; xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật. Do vậy, chị Vân có thể liên hệ với công ty cũ để được chốt và trả sổ BHXH.