BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điểm 3.2 khoản 3 điều 46 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH, ngày 14-4-2017, của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thì đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, nếu NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan BHXH xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ. Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN; sau khi đơn vị đóng, xác nhận bổ sung trên sổ BHXH. Thủ tục xác nhận sổ bao gồm: Sổ BHXH, bản photo chứng từ chuyển tiền xác nhận sổ cho NLĐ, danh sách lao động xác nhận sổ tương ứng với số tiền đã chuyển (nếu có).


Chia sẻ