Siết đăng kiểm: “Cò” tan tác, trung tâm “bỏ chạy”


Thực hiện: Sỹ Hưng – Thiên Kim – Đọc: Đinh Lan – Dựng video: T.Th