Video: Đủ cách chặn nạn trộm nắp cống chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2


Huế Xuân – Ngọc Lý