VIDEO: Bị chặn đường dưới dạ cầu Rạch Chiếc, nhiều người phải leo lề


Thực hiện: Huế Xuân – Ngọc Lý