BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 4 điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động (NLĐ) không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH. Như vậy, NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động và NLĐ không phải đóng BHXH tháng đó. Theo hướng dẫn tại khoản 4 điều 2 Luật BHXH 2014 thi người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Vì ông thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên trong thời gian nghỉ việc không lương bạn không thể tham gia BHXH tự nguyện. Ngoài ra, trong trường hợp NLĐ đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Khi xét hưởng các chế độ BHXH, NLĐ sẽ được cộng nối thời gian tham gia BHXH. Nếu nghỉ việc không hưởng lương vì Covid-19, ông có thể yên tâm khi làm hồ sơ hưởng các chế độ BHXH của mình.


Chia sẻ