Năm qua, BHXH Việt Nam đã giải quyết hưởng mới trợ cấp TNLĐ – BNN hằng tháng đối với 2.378 người; giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ – BNN 1 lần đối với 4.737 người. Tổng số tiền giải quyết hưởng mới trợ cấp TNLĐ – BNN 1 lần trong năm qua là 180 tỉ đồng; tổng số tiền giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ – BNN hằng tháng đến thời điểm cuối năm 2021 là 697 tỉ đồng.

Ngoài ra, ngành BHXH còn hỗ trợ phòng ngừa, chia sẻ rủi ro, chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho nạn nhân là 1,1 tỉ đồng.


H.Như