Thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc thu học phí, Sở GD-ĐT đã có ý kiến về việc thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác trong thời gian học sinh tạm nghỉ.

Các trường không được thu học phí tháng học sinh nghỉ học

Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học.

Về nguyên tắc chung, các đơn vị trường học chỉ được thu học phí và các khoản thu khác phát sinh theo số tháng thực học và không quá 9 tháng đối với cơ sở giáo dục phổ thông.

Riêng đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sư đồng thuận của phụ huynh học sinh.


Nguyễn Thuận