Tính đến ngày 10-8, TP đã giải quyết cho 543.345 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đạt 100%), với hơn 595 tỉ đồng. Trong đó, TP đã hỗ trợ cho 56.512 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương (ngừng việc, hoãn việc) của 1.927 doanh nghiệp với hơn 58 tỉ đồng.

Về hỗ trợ người lao động bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, TP HCM đã giải quyết cho 1.046 người (1 triệu đồng/người/tháng) hơn 1,046 tỉ đồng. Bên cạnh đó, TP đã hỗ trợ cho 13.061 giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ nghỉ việc không hưởng lương của 1.497 cơ sở với hơn 13 tỉ đồng.

Ngoài ra, 183.646 người không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) bị mất việc làm trên địa bàn TP được hỗ trợ với gần 184 tỉ đồng (1 triệu đồng/người/tháng), hỗ trợ 20.373 người bán lẻ xổ số lưu động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với hơn 20,1 tỉ đồng.


G.Nam

Chia sẻ