Theo BHXH TP HCM, để xác nhận người lao động tham gia BHXH, các đơn vị, DN lập danh sách gửi cơ quan BHXH nơi quản lý thu qua giao dịch điện tử hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc Zalo của nơi chuyên quản thu quản lý đơn vị, DN.

Đơn vị sử dụng lao động phải gửi danh sách người lao động đến cơ quan BHXH trước ngày 15-8

Các đơn vị, DN chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động trên mẫu biểu. Hạn chót gửi hồ sơ xác nhận là ngày 15-8.


M.Chi