Trong đó, số DN đã được phê duyệt hỗ trợ là 44.508 với 185.531 lao động với tổng số tiền 655,8 tỉ đồng. Số DN đã được giải ngân là 24.388 với 770.099 lao động. Tổng số tiền đã giải ngân cho người lao động là 417,5 tỉ đồng.

Để thực hiện đúng tiến độ giải ngân cho người lao động, chậm nhất là ngày 31-8, sở sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra tại các địa phương, DN nhằm kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành chính sách đúng thời gian quy định. 


M.Chi