Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Điều 43 và điều 44 Luật Việc làm quy định: Thời gian đã đóng BHTN là thời gian mà đơn vị sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng (HĐLĐ) không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn hoặc HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng đã đóng BHTN. Luật Việc làm và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành chưa có quy định thời gian đơn vị sử dụng lao động và NLĐ không đóng BHTN mà vẫn được tính là thời gian đã đóng BHTN. Theo quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó người sử dụng lao động và NLĐ không phải đóng BHTN và không được tính là thời gian đã đóng BHTN.


Chia sẻ