Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 3 điều 85 Luật BHXH thì NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Việc xác định NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng để làm cơ sở đóng BHXH cho người lao động được tính theo tháng dương lịch, từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng đó.


Chia sẻ