Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng nhóm nhiệm vụ chủ yếu đối với các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức liên quan. Trong đó, về thúc đẩy các hoạt động đối thoại, Thủ tướng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tăng cường chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ), nhất là CĐ cơ sở trong doanh nghiệp (DN), nâng cao tính thực chất của các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để tổ chức CĐ cơ sở tập trung vào đối thoại, thương lượng về các nội dung tiền lương, tiền thưởng và các điều kiện lao động khác; thúc đẩy, mở rộng các hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cấp ngành và nhóm DN để góp phần từng bước xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN.

Công nhân Công ty TNHH Triple (huyện Củ Chi, TP HCM) đề đạt nguyện vọng tại hội nghị đối thoại định kỳ. Ảnh: AN CHI

Thủ tướng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo các cấp CĐ tích cực tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công phát sinh theo đúng quy định của pháp luật; chủ động tham gia với các cơ quan liên quan của địa phương trong việc nắm tình hình để có biện pháp giải quyết phù hợp nhằm giảm thiểu các tranh chấp lao động; bồi dưỡng, đào tạo để giới thiệu đội ngũ cán bộ CĐ tham gia làm thành viên Hội đồng Trọng tài lao động.


B.Trân