BHXH Việt Nam trả lời: Việc tính thời gian công tác trước ngày 1-1-1995 để hưởng BHXH phải căn cứ cụ thể vào hồ sơ gốc. Để được xem xét cộng nối thời gian công tác trong quân đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15-12-1993, anh Vũ cần lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) theo quy định tại điểm 3.1, khoản 3, điều 27 Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH, kèm theo giấy tờ liên quan để chứng minh về thời gian công tác gồm: Quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc thôi việc; Giấy xác nhận chưa hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 47/2002/QĐ-TTg; điểm a, khoản 1, điều 1 Quyết định 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định 92/2005/QĐ-TTg; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg; Quyết định 38/2010/QĐ-TTg; Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg; Quyết định về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg hoặc Quyết định 38/2010/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hoặc Quyết định thu hồi các quyết định hưởng trợ cấp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.