Huỳnh Quang Huy (quận Tân Phú, TP HCM) hỏi: “Người lao động (NLĐ) thực hiện chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) trong thời hạn bao nhiêu ngày?”.

Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại điều 2 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, thời hạn chuyển nơi hưởng TCTN theo quy định tại khoản 5, điều 22 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP đã được bãi bỏ. Như vậy, sau khi nhận hồ sơ chuyển nơi hưởng TCTN, NLĐ có thể thực hiện thủ tục chuyển hưởng TCTN vào bất kỳ thời điểm nào (không có thời hạn). Tuy nhiên, theo quy định tại điều 52 Luật Việc làm và văn bản hướng dẫn thì hằng tháng, NLĐ phải thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo ngày ghi trong phụ lục kèm theo quyết định về việc hưởng TCTN. Nếu NLĐ không thực hiện thủ tục thông báo về việc tìm kiếm việc làm sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN của tháng đó. Vì vậy, khi thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng TCTN cần phải chú ý quy định này để không bị mất quyền lợi về TCTN.


Chia sẻ