Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ nhằm làm rõ hơn một số nội dung quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động để các cấp Công đoàn tổ chức triển khai thực hiện như: Tham gia đối thoại tại nơi làm việc đối với doanh nghiệp (DN) có 100% người lao động (NLĐ) là đoàn viên Công đoàn và đối với DN có NLĐ không là đoàn viên Công đoàn, DN đồng thời có tổ chức Công đoàn và tổ chức của NLĐ các bước tổ chức đối thoại định kỳ, đối thoại khi có yêu cầu, đối thoại khi có vụ việc; tham gia tổ chức hội nghị NLĐ.

Thực hiện tốt đối thoại tại nơi làm việc sẽ góp phần ổn định quan hệ lao động. Ảnh: QUANG LUẬT

Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu LĐLĐ các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn tổng công ty chỉ đạo và hướng dẫn Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ Công đoàn cơ sở, tập thể NLĐ tại DN tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của DN; tổ chức làm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện diện rộng trong phạm vi quản lý… Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15-6), một năm (trước ngày 30-11), LĐLĐ các tỉnh, thành tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng LĐLĐ Việt Nam. 


N.Tú

Chia sẻ