Trả lời: Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) trả lời: Căn cứ Nghị định 112/2021/NĐ-CP (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng – điều 32 quy định về hoàn trả tiền ký quỹ), các trường hợp mà NLĐ được hoàn trả tiền ký quỹ khi đi làm việc ở nước ngoài gồm:

NLĐ hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài trước thời hạn nhưng không gây thiệt hại cho doanh nghiệp (DN); NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 6 của Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; NLĐ đã nộp tiền ký quỹ nhưng DN không đưa được họ đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn đã cam kết hoặc quá thời hạn chờ xuất cảnh và họ không còn nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài; các trường hợp NLĐ không gây thiệt hại cho DN; tiền ký quỹ của NLĐ còn lại sau khi đã bù đắp thiệt hại phát sinh đối với DN do lỗi của họ gây ra theo hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

Theo điều 31 Nghị định 112, tiền ký quỹ của NLĐ được sử dụng để bù đắp thiệt hại phát sinh do lỗi của họ gây ra đối với DN dịch vụ theo hợp đồng đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.