Người dân TP HCM đội mưa thả hoa đăng


Quỳnh Trâm – Minh Diễm