BHXH Việt Nam trả lời: Điều 39 Luật BHXH quy định mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Mức hưởng một ngày đối với trường hợp lao động nữ đi khám thai được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia 24 ngày. Theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 1 điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng BHXH không liên tục thì được cộng dồn. Căn cứ quy định nêu trên, nếu bà đóng BHXH liên tục đến hết tháng 2-2020 với mức lương 4,5 triệu đồng thì mức hưởng trợ cấp thai sản của bà là: 4,5 triệu đồng x 6 = 27 triệu đồng. Ngoài ra, bà được nhận thêm trợ cấp một lần khi sinh con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con theo quy định tại điều 38 Luật BHXH, cụ thể: 2 x 1,49 triệu đồng = 2,98 triệu đồng.