Cũng tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các DN ngành khai khoáng giảm 2,1% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,4%. Về số lao động mới, riêng trong tháng 2, cả nước có 9.163 DN thành lập mới với số lao động đăng ký gần 73.100 lao động (giảm 13,5% về số lao động so với tháng 1). Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có thêm 157.500 lao động mới (giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước).

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có thêm 157.500 lao động mới

Riêng ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,3%.


Tin-ảnh: T.Đồng