Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục.


Tin-ảnh: T.Hương

Chia sẻ