Theo đó, năm 2020, các cấp CĐ thủ đô đặt mục tiêu thành lập 421 CĐ cơ sở, phát triển 29.170 đoàn viên, trong đó thành lập ít nhất 291 CĐ cơ sở trong các doanh nghiệp (DN) có từ 25 lao động trở lên; mỗi CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập mới ít nhất 1 CĐ cơ sở theo phương thức mới quy định tại Điều lệ CĐ Việt Nam (khóa XII). Ngoài ra, các cấp CĐ thủ đô cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2022 thành lập được tổ chức CĐ ở 100% DN có từ 25 công nhân lao động trở lên.

LĐLĐ TP Hà Nội khảo sát công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại huyện Phúc Thọ

Để hoàn thành các chỉ tiêu nói trên, các cấp CĐ TP Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Cùng với đó, các CĐ cấp trên cơ sở sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở, nhất là trong các DN ngoài khu vực nhà nước; thực hiện tốt các chức năng của tổ chức CĐ; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên thông qua việc hướng dẫn CĐ cơ sở tại DN thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật…, từ đó thu hút đông đảo CNVC-LĐ gia nhập tổ chức CĐ.

Ngoài ra, LĐLĐ TP Hà Nội cũng sẽ chỉ đạo các cấp CĐ đổi mới hình thức tập hợp NLĐ, thành lập tổ chức CĐ ở nhiều loại hình như: Thành lập nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập theo địa bàn, thành lập nghiệp đoàn tại các tổ chức hoạt động cùng ngành nghề, đối tượng lao động phi chính thức.


Tin-ảnh: D.Thảo