BHXH Việt Nam, trả lời: Điều 26 Bộ Luật Lao động quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết HĐTV. Người làm việc theo HĐTV không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Điều 21, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp NLĐ đang hưởng TCTN bị chấm dứt hưởng TCTN gồm: Hết thời hạn hưởng TCTN theo quyết định hưởng TCTN; Có việc làm. NLĐ được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau: Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 3 tháng trở lên; Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; NLĐ thông báo đã có việc làm cho Trung tâm Dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của bà, hiện đang làm việc theo HĐTV 1 tháng không tham gia đóng BHXH bắt buộc; vì vậy, trong thời gian thử việc 1 tháng, bà vẫn được hưởng TCTN nếu thực hiện thông báo việc làm hằng tháng.


Chia sẻ