Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời: Tại khoản c điều 2 mục I Nghị quyết 68/NQ-CP quy định về nguyên tắc hỗ trợ là bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. NLĐ được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7 và 8 mục II Nghị quyết này) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Căn cứ quy định trên, NLĐ phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương để phòng chống dịch từ 15 ngày liên tục trở lên chỉ được nhận hỗ trợ một lần.


Chia sẻ