– Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 55 Luật BHXH, người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên được nghỉ hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Từ ngày 1-1-2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi (sau đó mỗi năm tăng thêm 1 tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi) và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành. Căn cứ quy định trên, đến năm 2021, ông chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi trừ trường hợp Hội đồng Giám định y khoa kết luận ông bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc suy giảm khả năng lao động 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.