Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký tờ trình đề nghị của Chính phủ về Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, Chính phủ đề nghị bổ sung thêm 10 dự án luật vào chương trình năm 2023. Trong đó, tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5-2023), Chính phủ đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Chính phủ đề xuất trình Quốc hội dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5, diễn ra vào tháng 5-2023

Tại kỳ họp thứ 5, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến 5 dự án luật gồm: Luật Căn cước công dân (sửa đổi). Theo tờ trình, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát huy giá trị, tiện ích thẻ căn cước công dân, phục vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Chính phủ, dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) tập trung vào các 4 nhóm chính sách. Thứ nhất, quy định việc tích hợp thông tin khác ngoài thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước công dân vào thẻ căn cước công dân; thẻ căn cước công dân có giá trị sử dụng để cung cấp thông tin về công dân và tương đương việc xuất trình các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp có thông tin đã được in hoặc tích hợp trong thẻ căn cước công dân.

Thứ hai, bổ sung thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Thứ ba, bổ sung đối tượng được cấp thẻ căn cước công dân và đối tượng được cấp giấy chứng nhận căn cước.

Thứ tư, hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân; tài khoản định danh điện tử (căn cước điện tử) và việc sử dụng tài khoản định danh điện tử; cấp, hủy, thu hồi số định danh cá nhân; quy định về việc sử dụng thống nhất thẻ căn cước công dân và việc hạn chế phát sinh thủ tục hành chính có liên quan.

Đề xuất trình Quốc hội dự án Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ

Chính phủ cũng trình Quốc hội cho ý kiến các dự án luật tại kỳ họp thứ 5, gồm: Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật Đường bộ; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trong 5 dự luật trên thì có 3 dự luật, gồm Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2020).

Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã giao Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, báo cáo xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.

Chính phủ đã giao Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội xem xét, bổ sung vào chương trình


Minh Chiến