Đất biến thành sông, dân điêu đứng


Cao Nguyên – M.U – T.L