Đối tượng áp dụng của đề án gồm: cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan Tổng LĐLĐ Việt Nam; cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Công đoàn (CĐ) ngành trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; viên chức đang làm việc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Để thực hiện đề án, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định cụ thể về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền quản lý. Từ đó, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp từng nhóm đối tượng, từng lĩnh vực công tác, từng vị trí việc làm…

Mục tiêu cụ thể của đề án là phấn đấu đến hết năm 2030 đạt: 60% cán bộ công chức (tập trung vào công chức, lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên. 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.


N.Tú

Chia sẻ