Thời gian người lao động làm việc trước ngày 1-1-2021 được căn cứ theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Đối tượng áp dụng của Thông tư 19 là người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan BHXH.

Thông tư 19 có hiệu lực từ ngày 30-1-2022. 


N.Tú

Chia sẻ