Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục. 


Tin-ảnh: T.Tú