Hệ thống Luật Thịnh Trí trả lời: Căn cứ Bộ Luật Lao động và hướng dẫn tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP, người sử dụng lao động có quyền cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã. Trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ bao gồm: thay đổi cơ cấu, tổ chức lại lao động; thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm; thay đổi quy trình, máy móc, thiết bị, thiết bị sản xuất – kinh doanh của người sử dụng lao động. Nếu vì lý do kinh tế sẽ thuộc một trong các trường hợp: khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế; thực hiện các chính sách của nhà nước về cải cách nền kinh tế. Như vậy, ở trường hợp trên, công ty có căn cứ để chấm dứt HĐLĐ đối với anh Đông. Tuy nhiên, trước đó, công ty phải thực hiện xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định tại điều 44 Bộ Luật Lao động. Việc công ty chấm dứt HĐLĐ với anh Đông vì lý do công ty làm ăn thua lỗ, phải thu hẹp quy mô, cắt giảm nhân sự khi chưa xây dựng phương án sử dụng lao động là trái quy định pháp luật.