Theo đó, thời gian qua, Bộ LĐ-TB-XH đã nhận được phản ánh của một số địa phương về tình trạng này và có ý kiến như sau:

Trường hợp NLĐ mượn hồ sơ của người khác để giao kết HĐLĐ là hành vi vi phạm nguyên tắc trung thực theo quy định tại khoản 1 điều 15 của Bộ Luật Lao động (BLLĐ) và vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết HĐLĐ theo quy định tại khoản 2 điều 16 của BLLĐ. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 điều 49 của BLLĐ, đây là trường hợp HĐLĐ vô hiệu toàn bộ.

Thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu và xử lý HĐLĐ vô hiệu được thực hiện theo quy định tại điều 50, điều 51 của BLLĐ và mục 3 chương III của Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Theo đó, TAND có quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu. Việc xử lý HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết HĐLĐ được thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 51 của BLLĐ và điều 10 của Nghị định 145/2000/NĐ-CP.

Tại khoản 4, điều 10 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định: “Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý HĐLĐ vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết HĐLĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo quy định của Bộ Luật Tố tụng dân sự”.

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH, cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền để NLĐ, người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định của pháp luật lao động; thường xuyên kiểm tra, thanh tra kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.


N.Tú