Bộ Y tế vừa có công văn 2826/BYT-KCB về việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác khám sức khoẻ.

Để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Y tế trong lĩnh vực khám sức khỏe trong những năm qua, Bộ Y tế đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành nhiều Thông tư quy định, hướng dẫn về hoạt động khám sức khỏe của nhiều ngành nghề, nhiều nhóm đối tượng như: Khám sức khỏe đi làm, đi học, lái xe, lái tàu, phi công, thuyền viên, khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Mẫu giấy khám sức khỏe lái xe

Trong từng giai đoạn, để phù hợp tình hình thực tiễn, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp. Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động khám sức khoẻ, đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho cơ quan, đơn vị, tổ chức; tăng cường phân cấp, phân quyền, Bộ Y tế đề nghị:

Các bộ, ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở thực hiện khám sức khỏe thuộc ngành quản lý. Nghiêm túc thực hiện các quy định về khám và cấp giấy khám sức khoẻ. Chấn chỉnh, xử lý theo các mức độ đối với các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra. Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, tổ chức, khi tiếp nhận hồ sơ có giấy khám sức khoẻ, nếu có nghi ngờ cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.

Đặc biệt, Cục Y tế (Bộ Công an), Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải), Sở Y tế tỉnh, TP được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động khám sức khỏe đối với người lái xe thuộc thẩm quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy khám sức khỏe giả, cấp khống giấy khám sức khoẻ.

Sở Y tế các tỉnh, TP tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất với các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với người lái xe. Cơ sở phối hợp với Tổng cục đường bộ, Sở GTVT, chính quyền địa phương, Công an trong các hoạt động liên quan đến công tác khám và cấp giấy khám sức khỏe người lái xe…

Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; bệnh viện thuộc trường Đại học; Y tế Bộ ngành tăng cường quản lý công tác khám sức khoẻ và cấp giấy khám sức khỏe. Kiểm tra, thanh tra công tác khám sức khỏe và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về khám sức khỏe như giấy khám sức khỏe giả, cấp giấy khám sức khỏe khi không có người khám….


N.Dung