UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương chi hỗ trợ cho các trường hợp F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. ​​Tỉnh dự kiến có khoảng 1.200 trường hợp F0 khỏi bệnh tình nguyện tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tỉnh sẽ chi phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/người/ngày đối với khoảng 800 người phục vụ tại các cơ sở khám, chữa bệnh điều trị bệnh nhân Covid-19 và mức 150.000 đồng/người/ngày đối với khoảng 400 người phục vụ tại các cơ sở cách ly y tế tập trung. Ngoài ra, tất cả sẽ được hỗ trợ tiền ăn theo mức quy định 80.000 đồng/người/ngày.

Đây là chính sách nhằm kêu gọi F0 sau khi khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch trê địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngoài ra còn có nguồn hỗ trợ từ vận động tự nguyện đóng góp phòng, chống dịch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mức 100.000 đồng/người/ngày. 

Theo dự tính, tổng số tiền chi hỗ trợ cho 1.200 người dự kiến tham gia tình nguyện trong 30 ngày hết khoảng 13 tỉ đồng.​​


Tin-ảnh:T.Đồng

Chia sẻ