50% các khoản chi của quỹ được doanh nghiệp dùng cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. TP HCM đang khuyến khích doanh nghiệp chủ động hơn trong việc sử dụng quỹ này chi đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh thông qua hoạt động chuyển đổi số, từ đó góp phần nâng cao tỉ lệ chi cho đầu tư khoa học và công nghệ từ nguồn xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế.

Mới đây, TP HCM đã kết nối 2 đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số là Trung tâm Hỗ trợ – Tư vấn chuyển đổi số TP HCM (DXCenter) và Trung tâm Kinh doanh VNPT TP HCM với các doanh nghiệp đã thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có định hướng sử dụng quỹ này phục vụ chuyển đổi số. 


T.Nhân